Kategorie

Producenci
Regulamin sklepu:

§ I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy  www.sagito.pl prowadzony jest przez firmę SAGITO Sebastian Kaczanowski z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 23/22 w Warszawie, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej miasta Warszawy pod numerem 514158 . Działalność ta jest skierowana do użytkowników indywidualnych i odbywa się w zgodnie z obowiązującym prawem.
REGON: 142532304
NIP: 113-232-46-51

2. Zawartość sklepu internetowego www.sagito.plstanowi ofertę w myśl kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

3. Oferta handlowa dotyczy produktów mających status "w magazynie".

4. Sklep korzysta na mocy stosownej umowy z bazy produktów dystrybutora, produkty opisane statusem „w magazynie” odnoszą się do zasobów dystrybutora.

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

§ II. Składanie zamówień

1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.sagito.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszty te wliczone są natomiast w kwotę pobrania.

2. Serwis www.sagito.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go do  www.sagito.pl . Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:

a. dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika

b. co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną

c. koszty transportu

d. sposób płatności

4. Serwis www.sagito.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.

§ III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta.

2. W przeciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

3. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się z serwisem  www.sagito.pl . leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

IV. Dostarczanie zamówionych produktów

1. Przy każdym towarze podany jest jego status dostępności. Serwis   www.sagito.pl zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towarów posiadających status "W magazynie" w terminie 72 godzin od momentu weryfikacji zamówienia. Czas ten obowiązuje dla dni roboczych. W przypadku wyboru płatności przelewem czas ten może się wydłużyć, gdyż realizacja zamówienia rozpocznie się dopiero w chwili zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie.

2. Dla towarów o innym statusie dostępności niż "W magazynie" czas dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem.

3. Chcąc zapewnić swoim Klientom szybką i bezpieczną dostawę zamówionych towarów, serwis  www.sagito.pl  zleca ich doręczanie firmie kurierskiej DPS lub UPS lub Speed Logistic. Opłata za dostarczenie (koszt przesyłki) jest podawana w podsumowaniu zamówienia i jest zależna od formy płatności (przelew, pobranie itp.) Serwis www.sagito.pl  może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty za doręczenie, umieszczając stosowną informację na swoich stronach.

V. Płatności 

1. Serwis www.sagito.pl proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:

- płatność w sklepie przy odbiorze towaru

- przelewem na konto. Z uwagi na to, że numer konta ustalany jest indywidualnie na podstawie numeru zamówienia znany jest dopiero po jego złożeniu.
Zamówienie zostanie skierowane do realizacji po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie sklepu.


VI. Gwarancja i rękojmia

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat realizacji gwarancji reklamowanego produktu, należy wysłać email na adres www.sagito.pl z  informacją zawierającą:
1. Pełną nazwę produktu
2. Numer faktury zakupu
3. Numer zamówienia
4. Opis uszkodzenia

Reklamowany towar zalecamy wysłać na adres właściciela sklpeu internetowego Sagito.pl  :

SAGITO Sebastian Kaczanowski

Jana Pawła II 140

05-077 Warszawa .

Naprawiony towar zostanie wysłany na koszt SAGITO  do Klienta. Do przesyłki należy dołączyć kopię Faktury zakupu oraz opis uszkodzenia, w przypadku braku tych dokumentów czas naprawy może ulec wydłużeniu.

Sprzedawca informuje, że jego obowiązkiem jest dostarczenie rzeczy wolnych od wad. Dostarczane towary są wolne od wad.

Kupujący mogą składać reklamacje dotyczące zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez sagito.pl na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego sklep internetowy www.sagito.pl  lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej:  www.sagito.pl

 

VII. Zwroty towarów


Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku), klient ma prawo do rezygnacji z zakupu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktów wraz z zapłaconymi kosztami przesyłki. Jeżeli Klient wybierze sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Stosowny załącznik dostępny jest w ostatnim punkcie regulaminu oraz dołączony do dokumentu sprzedaży .Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym sagito.pl  posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.

Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

2. Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 

ZAŁĄCZNIK
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

SAGITO Sebastian Kaczanowski
UL. Jana Pawła II 140
05-077 WARSZAWA
TEL: 22 465 93 11
E-MAIL: sklep@sagito.pl


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

 


Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas!